Blog: Samarbejde skaber motivation og nye muligheder for rekruttering

14 september, 2022 af
Blog: Samarbejde skaber motivation og nye muligheder for rekruttering
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Carsten Nicolaisen, Stadsbibliotekar, Sønderborg Kommune

 

I en sektor med tradition for samarbejde bliver antallet af leverandørerne alligevel færre. Derfor deltager Biblioteket Sønderborg i OS2-fællesskabet, hvor de bruger og samarbejder om OS2borgerPC til de offentlige computere og OS2display til infoskærme.

 

De danske folkebiblioteker har en lang tradition for samarbejde og udvikling inden for bibliotekssektoren. Dette samarbejde er understøttet af en række offentlige puljer, der bl.a. administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, hvor der er faglige udvalg, som vurderer og indstiller de enkelte projekter. Det er af uvurderlig betydning for bibliotekssektoren, at disse puljemidler understøtter projekter, fordi videns- og produktudvikling samt nye serviceydelser dybest set har begrænsede afsætningsmuligheder i et lille nationalt biblioteksmarked. Det betyder samtidig, at mange biblioteksprodukter og ydelser er vanskelige at konkurrenceudsætte på et marked, hvor der ligeledes er få operatører. Til trods for de begrænsede markedsrelaterede mekanismer er det egentlig meget imponerende, hvor mange sofistikerede biblioteksprodukter og ydelser, der er udviklet igennem årene.

 

I et begrænset marked er der naturligvis et begrænset antal produkter. Der er fx kun et fælles nationalt bibliotekssystem, som alle folkebiblioteker anvender. Dette konkurrenceudsættes efter reglerne, men antallet af leverandører er i de seneste år også blevet en mere beskeden hærskare. Det er markedsvilkårene, hvilket er en realitet. Men det medfører en anden udfordring. Hvor der tidligere var en relativ stor viden og videns udvikling blandt medarbejderne i relation til de faglige systemer i bibliotekerne, kniber det mere og mere i det nutidige bibliotekslandskab. Systemerne er blevet ”nationaliseret”, men understøttes dog fortsat af forskellige faglige fora. Desværre er udviklingen kommet meget langt væk fra dagligdagen, hvor de mange innovative initiativer tidligere udvikledes i tæt dialog mellem medarbejderne og leverandører på baggrund af en daglig praktisk tilgang. Der er generelt set et stort tab af viden for bibliotekerne, idet mange af de forskellige faglige systemer outsources og nu befinder sig på en anden planet i forhold til den menige medarbejder. OS2-fællesskabet giver bibliotekernes medarbejdere unikke muligheder for involvering, udvikling, viden og motivation.

Desværre er udviklingen kommet meget langt væk fra dagligdagen

OS2 samarbejdet genkonstituerer medarbejdernes motivation og giver nye muligheder i rekrutteringen af fremtidige videns medarbejdere – her kan en del af bibliotekernes videnstab og udvikling hentes, idet der ikke er langt fra handling til forvandling. Ved Biblioteket Sønderborg anvendes OS2borgerPC og OS2display. Det særlige er de governance modeller, der ligger i OS2 fællesskabet og op mod systemerne. Det betyder, at der operationelt kan ske hurtige ændringer og udvikling i produkterne i forhold til en lokal kontekst. Det er også muligt, at samarbejde på tværs af governance modellerne og pulje fællesøkonomi, fx hvis der skal udvikles en lille ”dims”, der kan forenkle arbejdsgange, gøre formidlingen bedre eller skabe bedre performance med en større effekt. Så længe disse produkter ikke har en proprietær karakter, men der er mulighed for at påvirke udviklingen successivt og forbedre produkterne, får medarbejderne et godt og nært forhold til produkterne og udviklingen. Vidensniveauet stiger, fordi medarbejderne har et dagligt ejerskab og deltager i udviklingen med idéer og kan bidrage med programmeringer, tekniske tilretninger i de grundlæggende installationer.

Så længe disse produkter ikke har en proprietær karakter, men der er mulighed for at påvirke udviklingen successivt og forbedre produkterne, får medarbejderne et godt og nært forhold til produkterne og udviklingen.

Det er egentlig den genskabte hippiedrøm om engagement, indflydelse, flade magtstrukturer og endelig et univers, hvor medarbejderne motiveres, kan trække vejret og blive beriget. Dette genskaber også et nyt ledelsesperspektiv.

Tags
Vores blogs