Arbejdsgrupper

OS2 har tre typer af arbejdsgrupper: Styregrupper, koordinationsgrupper og faggrupper. Hver gruppe har et kommissorium. 

Vi anbefaler, at I udfylder kommissoriet sammen på første møde i jeres gruppe. 

Det er baseret på OS2s governancemodel og Code of Conduct og lister de vigtigste forventninger til jer som arbejdsgruppe.

Det er frivilligt at sidde i en arbejdsgruppe.


Styregruppen

Gruppen skal bestå af beslutningstagere i medlemsorganisationerne og I har det overordnede ledelsesansvar for projektet og dets fremdrift.

I skal:

 • Sørge for enighed og fælles retning,
 • Skabe gode rammer for projektet,
 • Sikre at koordinationsgruppen (projektledelsen) har de rette arbejdsbetingelser,
 • Sikre at væsentlige interessenter bliver hørt og/eller bidrager,
 • Stille krav til kvalitet,
 • Sikre ressourcer,
 • Godkende budget og sikre økonomi til gennemførsel.

Styregruppen kan søge sparring ved OS2s sekretariat, men ansatte i sekretariatet deltager som udgangspunkt ikke aktivt i gruppen.

 

Styregruppen er ansvarlig for:

 • At sikre projektets gennemførelse, værdi og sammenhæng til organisationens strategi.
 • At træffe beslutninger om projektets rammer (tid/kvalitet/ressourcer) og eventuelle løbende justeringer heraf.
 • At være projektets ambassadører i og uden for organisationen ved at tage ejerskab til projektet, varetage den strategiske kommunikation, sikre opbakning til projektet og arbejde aktivt for projektet, særligt i de kredse, som koordinationsgruppen/projektlederen ikke har adgang til.
 • At sikre den nødvendige kobling til driften, bl.a. ved at relevante ledere/medarbejdere/brugere involveres.
 • At kvalificere og godkende beskrivelsen af projektet.
 • At bidrage med viden, der kan kvalificere projektets leverancer og kobling til drift.

Kommissorium i word-format  Kommissorium online
Koordinationsgruppen

Hvis løsningen ikke har en styregruppe, må koordinationsgruppen også påtage sig ledelsesansvaret for projektet. Leverandører kan også indgå i koordinationsgruppen. De deltager også frivilligt, medmindre der er en anden (nedskrevet) aftale.

Koordinationsgruppen består af frivillige repræsentanter fra de deltagende offentlige myndigheder og drives af en frivillig tovholder eller frikøbt produktkoordinator. Sidstnævnte aflønnes fra tilslutningsaftalen.

I skal: 

 • Koordinere og prioritere medlemmernes udviklings- og vedligeholdelsesønsker, 
 • Sikre engagement,
 • Holde kontakt med leverandørerne,
 • Tage ejerskab over løsningen,
 • Sørge for at produktet lever op til governancemodellen,
 • Sikre en Følg-eller-Forklar tilgang (f.eks. hvis et krav ikke er overholdt, skal det beskrives hvorfor),
 • Fordele roller og afstemme forventninger (skal løsningen f.eks. kun vedligeholdes eller også videreudvikles?).


Koordinationsgruppen er ansvarlig for:

 • At holde kontakt med leverandørerne,
 • At tage en Product Owner rolle,
 • At sikre et stabilt produkt med løbende udvikling og opdatering,
 • At sikre at produktets kode ikke knopskyder,
 • At kontakte sekretariatets community manager, hvis der er gode historier eller nye roadmaps for produktet,
 • At tage fat i sekretariatet ved spørgsmål.


Kommissorium i word-format  Kommissorium online
Faggruppen

Faggrupperne forventes at opsamle, drøfte og formidle viden indenfor et specifikt fagområde. De har ingen direkte forpligtelser i forhold til udvikling af produktet. Faggrupperne betjenes af sekretariatet.

Kommissorium i word-format  Kommissorium online