OS2-fællesskabets vision og mission

🌟 Vision


Vi har til hensigt at skabe et præcist billede af den ønskværdige fremtidige position for OS2 gennem vores vision. Visionen udgør vores fælles rettesnor for, hvad vi stræber efter. Det er af afgørende betydning, at visionen engagerer både OS2's medlemmer og omverdenen, så alle aktivt deltager i rejsen. Den skal lede os mod vores fælles mål og hjælpe os med at prioritere vores indsats for at støtte op om visionen på mest hensigtsmæssig vis.OS2 vil styrke digitaliseringen i det offentlige Danmark.


Det gør vi ved at skabe fælles innovative digitale løsninger og metoder, der baserer sig på åbenhed og ejerskab.

🗺️ Mission


Missionen er forbundet med OS2s kerneformål og grundlæggende eksistensberettigelse. Den forklarer, hvorfor OS2 og vores funktioner eksisterer. Med en mission får vi svar på 'hvorfor'. Missionen omfatter den grundlæggende tanke bag foreningen og den rolle, vi spiller i samfundet. Missionen er drivkraften bag vores aktiviteter og skal inspirere deltagerne i OS2.


🌐 Skaber rammerne

OS2 skaber rammerne, så offentlige myndigheder i partnerskaber kan udvikle behovsdrevne digitale løsninger til gavn for samfundet.

🆓 Open Source som middel

OS2 bruger open source som middel til at skabe bæredygtige projekter og til at sikre samskabelse, innovation og ejerskab til egne resultater.

🤝 Åbent og ligeværdigt

OS2 skal sørge for at partnere oplever samarbejdet som åbent, resultatskabende og ligeværdigt.

📣 Udbrede kendskab til open source

OS2 skal udbrede kendskabet til og brugen af open source i danske kommuner, regioner og stat.

🔁 Muliggøre teknisk udveksling

OS2 skal sikre rammerne for open source i det offentlige og derved muliggøre teknisk udveksling og videndeling.

🗂️ Organisering

OS2 skal sikre en organisation, der kan fremme nye projekter, deltagelse og deling.

👥 Deltagelse

Som medlem skal man kunne deltage i udvikling, der er i gang, tage resultater i anvendelse og samtidig selv få indflydelse. Det skal endvidere være muligt at skabe nye resultater til gavn for det offentlige.

🗣️ Indflydelse

OS2 skal værne om demokratiske værdier og sikre, at hver medlemsorganisation har stemmeret og mulighed for at opnå indflydelse.

🎯 Strategiske indsatser


Strategien beskriver OS2's intentioner, ideer og planer for at implementere mission og vision. De strategiske indsatser dækker en periode på ca. 3 år. Det følgende beskriver de fokusområder, der har været arbejdet med siden generalforsamlingen i 2022. Disse fokusområder repræsenterer indsatser og processer, der skal bidrage til at styrke professionaliseringen og realisere missionen og visionen.


💰 Styrket betalingsmodel

🟢 Gennemført

Ændring af betalingsmodellen er gennemført og implementeret fra januar 2023. Læs mere om takstmodel og bidragssatser her.

Ønsket om en ny og forbedret betalingsmodel er en vigtig strategisk indsats. En ny model skal sikre, at OS2's økonomiske fundament kan skalere i takt med behovene. Vi har udviklet en model, der understøtter en forøgelse af OS2's værditilbud.


OS2 skal i højere grad bidrage til højere kvalitet og udbredelse af løsninger. Ved at styrke økonomien kan vi skalere, og OS2's sekretariat kan understøtte talentudvikling og kvalitetsforbedringer af projekter og produkter. Derfor beder vi i betalingsmodellen også produkter om at bidrage til OS2's drift.


Foreningens opsparing skal være på et niveau, der gør det muligt at opfylde forpligtelser og dække uforudsete omkostninger. Formålet er ikke at akkumulere overskud. Den nye betalingsmodel skal sikre, at OS2 har mulighed for at afsætte midler til, hvad vi kalder, produktets talentudvikling. Betalingsmodellen og driftsbidraget vil derfor blive evalueret årligt.

🆙 Forbedre OS2's tilbud

🟡 I gang

Sekretariatet er styrket med to fuldtidsansatte i form af en proceskonsulent ansat november 2022 og en IT-arkitekt ansat september 2023.

Bestyrelsen har peget på de tre produkter OS2forms, OS2display og OS2borgerPC som dem sekretariatet samarbejder med i udviklingen af OS2's tilbud. Et fokus som betyder de tre produkter siden januar 2023 har en produktkoordinator tilknyttet.

Vi ønsker om at forbedre den værdi, som OS2 kan tilbyde, ved at sænke barriererne for at tage eksisterende produkter i brug og øge udbredelsen af løsningerne. Sekretariatet skal kunne bidrage med mere koordinering, projektledelse, teknisk rådgivning og implementeringshjælp.


Indsatsen skal sikre høj kvalitet af kodebase, dokumentation og samarbejde om løsningerne, samt en lav barriere for ibrugtagning og implementering i lokale organisationer.


Fokus vil være på at tilføje ressourcer og kompetencer til OS2's sekretariat gennem ansættelser. Derudover vil indsatsen fokusere på at tilføje værdi til fællesskabet gennem skabeloner og procesbeskrivelser, der i første omgang udarbejdes i samarbejde med tre udvalgte OS2-produkter.


🌱 Talentudvikling af nye produkter

🟡 I gang

Sekretariatet samarbejder teknisk og organisatorisk med nye produkter om onboarding. Dette arbejde resulterer i forbedret praksis og bedre skabeloner.

I det seneste år har vi påbegyndt onboarding af produkterne OS2compliance, OS2korrespondance, OS2-SkadesØkonomi.

Vi samarbejder med projekterne SmartMail, FleetOptimiser og PlanCO2 om vejen ind i OS2. Yderligere har bestyrelsen med støtte fra 21 kommuner besluttet at starte projektet om at skabe et alternativ til Google Workspace for Education.

Indsatsen koordineres med den foregående, da støtte til udvikling af nye OS2-produkter i høj grad er en del af OS2's tilbud. Indsatsen skal skabe et fundament for det, vi kalder talentudvikling i OS2-fællesskabet. Med talentudvikling mener vi at kunne tilbyde den nødvendige hjælp og support til projekter og produkter i OS2-fællesskabet. Det handler om at skabe behovsdrevne løsninger.


Vi ønsker at skabe den nødvendige værktøjskasse, så OS2 kan hjælpe lokale idéer til at blive fælles produkter i OS2. Vi skal med indsatsen sørge for bl.a. at skabe opbakning om idé, projektorganisation og økonomi, så løsningen kan udvikles og udbredes til flest mulige.


For at lykkes med indsatsen kræver det struktur og viden om at skabe og sælge produkter. Vi ved, at kommunerne efterspørger færdige løsninger, der er nemme at indkøbe og implementere. OS2 skal kunne hjælpe med, at ideer bliver til projekter og kan modnes til færdige produkter.


Fokus er også på, at OS2 kan række ud til fagområder og identificere mulige behov, der kræver en løsning. OS2 skal være en vej til at koble leverandørernes viden om teknologi og deres udviklingskraft med dem, der kender forretningens behov og dem, der har idéerne.


📍 OS2’s positionering i markedet

🟡 I gang

OS2 skal sikre kendskabet til åbne og demokratiske alternativer til proprietære løsninger, så det bliver nemmere for det offentlige Danmark at træffe et valg. Vi skal bevæge os dybere ind i Open Source Software økosystemet og være den naturlige samarbejdspartner, når åbenhed og ejerskab skal sikres.