Privatlivspolitik


OS2s behandling af oplysninger i forbindelse med os2.eu og subdomæner.

I privatlivspolitikken beskriver vi vores behandling af oplysninger om brugere af os2.eu og tilknyttede platforme.


Hvem er OS2 og hvordan du kan kontakte os

OS2 er en forening og vedtægterne kan læses her.

OS2 kan kontaktes på os2@os2.eu og via adressen:

OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab
c/o ITK, Aarhus Kommune
DOKK1
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
CVR: 41849983


Vores behandlinger af personoplysninger

De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte:

 • Almindelige personoplysninger, herunder:
  • Dine identitets-og kontaktoplysninger, herunder arbejdssted, stillingsbetegnelse,e-mail adresse og fagområde.
 • Din tilknytning til et OS2-projekt og -produkter, herunder:
  • Engagement i arbejdsgrupper såsom styre-, koordinations- og faggrupper


Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger i forbindelse med os2.eu og tilknyttede platforme har følgende formål:

 • OS2 vedligeholder som forening en hjemmeside med informationer af betydning for offentlige myndigheders opgaveløsning.
 • OS2 stiller herunder en række værktøjer til rådighed for videndeling mellem myndighedernes medarbejdere, leverandørpartnernes medarbejdere og andre interessenter.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

 • Retsgrundlaget for indsamling og behandling af oplysningerne er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til at formidle information relevant for den offentlige opgaveløsning og gøre det muligt for offentlige medarbejdere at drøfte faglige spørgsmål.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.


Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Vores databehandlere


Hvor oplysningerne stammer fra

OS2 modtager oplysningerne direkte fra dig,

 • når du opretter en brugerprofil eller vedligeholder denne.
 • eller når vi modtager en underskrevet aftale med angivelse af dine kontaktdata.


Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Nedlægger du din profil, anonymiserer vi eventuelle indlæg, du har oprettet.


Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores be-handling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik. Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Du kan herudover selv rette oplysninger indeholdt i din brugerprofil.
 • Ret til sletning
  Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til at få information om nye formål
  Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage
  Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted


Dine klagemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.