Kommissorium til arbejdsgrupper

Se beskrivelse af arbejdsgruppernes opgaver og mandat. Alle tre kommissorier bygger på OS2s governancemodel og Code of Conduct. De beskriver forventningerne til arbejdsgrupperne. Vi anbefaler, at I udfylder et kommissorium på første møde. 

I er velkommen til at redigere i teksten.

Styregrupper

Projektets navn: xyz

Styregruppemedlemmer: xyz

Produktniveau: xyz

Dato: xyz

 • Overordnet formål med styregruppen: Styregruppen har det overordnet ledelsesansvar for projektet og dets fremdrift, inkl. overvågning af ressourcer, økonomi og leverancer.
 • Rolle: Styregruppen er højest besluttende myndighed. Gruppens mandat er at træffe centrale beslutninger og bidrage med idéer på centrale tidspunkter i projektets liv.
 • Forpligtelser i forhold til udvikling :
  • Godkende projektbeskrivelse.
  • Skabe gode rammer for projektet.
  • Sikre at væsentlige interessenter bliver hørt og/eller bidrager.
  • Stille krav til kvalitet.
  • Løbende opfølgning på business case og gevinstrealisering.
 • Økonomiske forpligtelser: Styregruppens forpligtelser er at godkende budget og sikre ressourcer.
 • Relation til OS2s sekretariat: Produktøkonomien skal koordineres med sekretariatschefen. Styregruppen skal søge sparring ved sekretariatschefen, men ansatte i sekretariatet deltager som udgangspunkt ikke aktivt i gruppen.Koordinationsgrupper

Projektets navn: xyz

Koordinationsgruppemedlemmer: xyz

Produktniveau: xyz

Dato: xyz

 • Overordnet formål med koordinationsgruppen :
  • At koordinere de deltagende kommuners ønsker og behov for videreudvikling og vedligeholdelse af produktet.
  • At sikre et fortsat engagement og videreførelse af positiv energi i OS2-produktet.
 • Grundregler
  • Det er frivilligt at deltage i koordinationsgruppen.
  • Alle kommuner, der bruger produktet, kan deltage.
  • Som udgangspunkt er der ikke grænser for, hvor mange der kan deltage per kommune. Men koordinationsgruppen beslutter internt, hvornår nok er nok.
  • Koordinationsgruppen kan være drevet af kommuner eller en leverandør.
 • Forpligtelser i forhold til udvikling 
  • Gruppen står for at indsamle de tilsluttede kommuners ønsker om produktudvikling.
  • Gruppen står for at prioritere udviklingsprojekter så de gavner bredest muligt.
  • Gruppen står for at igangsætte udviklingsprojekter eller lukke dem.
  • Gruppen har ansvaret for at udmønte udviklings- og driftskontrakten med leverandøren.
  • Gruppen kan indstille udviklingsprojekter til styregruppen, hvis omkostningerne ligger uden for produktets økonomiske ramme.
 • Relation til styregruppen
  • Koordinationsgruppen står for at indsamle og forberede udviklingsprojekter, som de kan indstille styregruppen. Styregruppen er de økonomiansvarlige samt beslutningstagerne, der kan godkende at et udviklingsprojekt bliver sat i gang.
  • Koordinationsgruppen bruger aktivt styregruppen til at sikrer ressourcer, sikre overholdelse af krav, løse konflikter samt til opfølgning på business case og gevinstrealisering.
 • Relation til OS2s sekretariat
  • Produktøkonomien koordineres med sekretariatet som er ansvarlig for afrapportering.
  • Koordinationsgruppen skal søge sparring ved sekretariatet. F.eks. til: kommunikation, OS2s governance og værktøjskasse, arrangementer og ligende.
  • Ansatte i sekretariatet deltager som udgangspunkt ikke aktivt i koordinationsgruppen.


Faggrupper

Projektets navn: xyz

Medlemmer i faggruppen: xyz

Produktniveau: xyz

Dato: xyz

 • Overordnet formål med faggruppen: Faggruppen har til formål at opsamle, drøfte og formidle viden indenfor de fagområder, grupperne er nedsat om.
 • Rolle: Faggruppen samler sig inden for forskellige områder, hvor OS2 tilbyder rammernes for fagpersoners interesse. Den er adskilt fra produktets direkte udvikling.
 • Forpligtelser i forhold til udvikling: Ingen direkte forpligtelser. Faggruppen danner et fagligt rum, hvor ligesindede kan finde sammen og dele interesse.
 • Økonomiske forpligtelser: Ingen økonomiske forpligtelser.
 • Relation til OS2s sekretariat:Faggruppen betjenes af sekretariatet.
 • Arbejdsgrundlaget:(her udfyldes med den specifikke faggruppes formål og opgaver).