Synspunkt: Digitaliseringspartnerskabet

6 april, 2021 af
Synspunkt: Digitaliseringspartnerskabet
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

I OS2-fælleskabet har vi med stor interesse læst om det nye digitaliseringspartnerskab nedsat af regeringen. Vi har også en række ønsker og input til det arbejde som ligger foran. Vi mener at  Digitaliseringspartnerskabet bør kigge på Open by default og Open Source metoden samt inddrage de mange resultater og erfaringer vi har nationationalt og internationalt. I det følgende kommer vi med vores input.

Hvad er digitaliseringspartnerskabet?

Partnerskabet skal drøfte og komme med anbefalinger på strategisk niveau til regeringen inden for fem hovedspor:

 1. Fremtidens offentlige sektor,
 2. Fremtidens digitale erhverv og arbejdspladser,
 3. Bedre mulighed for samskabelse, offentlig-privat samarbejde og innovation,
 4. Et datadrevet samfund og
 5. Danmark i fremtiden.

Partnerskabet skal i sit arbejde inddrage andre landes erfaringer på digitaliseringsområdet, ligesom der skal tages højde for særligt digitaliseringsinitiativer fra EU.

Den fulde beskrivelse af partnerskabet kan læses her.

 

Input til digitaliseringspartnerskabet fra OS2-fællesskabet

 

Input til spor 1

Spor 1: Fremtidens digitale offentlige sektor Anbefalinger til arbejdet med en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi og til den løbende udvikling og tilpasning af strategien igennem strategiperioden.

Berlin Declaration on Digital Society and Value-based Digital Government

Deklarationen er den 8 december 2020 underskrevet af den ansvarlige minister i alle EU medlemslande og forpligter til inden 2024 at have indfriet en række mål og handlinger.

OS2 påpeger at de 7 områder i deklarationen taler direkte til, at Danmark bør og skal tænke Open by Default og Open Source ind i fremtidens digitale offentlige sektor.

Man ønsker bl.a. at "Strengthen Europe’s digital sovereignty and interoperability" ved f.eks. at forpligtige til senest i 2024 at "Implement common standards, modular architectures and –when suitable – open source technologies in the development and deployment of cross-border digital solutions."

Endvidere ønsker medlemslandene at Europa Kommisionen og andre EU institutioner bl.a: sikrer at: "in close cooperation with Member States support innovative public-private (GovTech) cooperation and promote the development, sharing and reuse of open source standards, solutions and specifications across borders;".

OS2 mener ikke at digitaliseringspartnerskabet bl.a. med udgangspunkt i Berlin deklarationen må overse de styrker som ligger i open by default og open source metoden. Det bør være en del af fremtidens digitale offentlige sektor.

 

Input til Spor 2:

Spor 2: Fremtidens digitale erhverv og arbejdspladser Anbefalinger til at styrke danske virksomheder, herunder særligt SMV’ernes digitaliseringsparathed, samt understøtte virksomhedernes brug af avancerede teknologier, så den digitale omstilling anvendes til at understøtte gode og vellønnede arbejdspladser, øge danske virksomheders produktivitet og konkurrenceevne og sikre et omstillingsparat og robust erhvervsliv.

Open Source metoden og en Open by default tilgang vil øge adgangen til viden om digitalisering og teknologi. Særligt for SMV'erne der ofte ikke har tilstrækkelig med ressourcer, til at løfte hele opgaven og opnå fuld udnyttelse af digitalisering og brugen af avancerede teknologier.

Europa Kommissionen har bedt Fraunhofer ISI og OpenForum Europe udarbejde en undersøgelse, som skal kortlægge effekten af open source software og hardware på teknologisk uafhængighed, konkurrenceevne og innovation i Europa. Rapporten er endnu ikke offentliggjort men de første resultater er frigivet, det konkluderes bl.a. at:

 • Der er en høj andel af mindre virksomheder blandt de som deltager mest aktivt i Open Source Software, 75% har mindre end 100 ansatte.
 • Bidrag til Open Source på Github fra 2017 til 2018 bidrager til 0.4% af det totale BNP i EU. Hvilket svarer til en værdi på mere end 63 mia. euro om året (Hele ICT sektoren bidrog i 2017 med 3,6%).
 • En stigning på 10% i antallet af bidragsydere øger EU's BNP med 0,6%, dvs. 95 mia. euro om året. – EU's økonomi drager betydeligt fordel af den globale pulje af Open Source Software.
 • Omkostninger ved at et årsværk bidrager til Open Source Software genererer yderligere BNP på fire gange prisen – Der er en cost-benefit-ration på 1:4.
 • Open source giver et betydeligt bidrag til oprettelse af nye virksomheder. Hvilket betyder at et fokus på Open Source og en stigning på 10% ville generere yderligere 1.000 teknologi start-ups om året.
 • Open Source giver besparelser på totalomkostninger (TCO) i den offentlige sektor. Men lige så vigtigt er at man undgår leverandørlåsning (vendor lock-in).

OS2 mener at anbefalingerne fra digitaliseringspartnerskabet bør inkludere en aktiv strategi for anvendelse og udbredelse af Open Source metoden. Det kan i høj grad være med til at øge Danmarks innovationskraft, produktivitet og ikke mindst konkurrenceevne, hvis det sikres at vi er de bedste til, at understøtte at der skabes løsninger og forretning med udgangspunkt i Open Source metoden.

At basere f.eks. offentlig-private partnerskaberne på åben kildekode og åbne data breder markedet ud og skaber plads til flere aktører i form af virksomheder. Det betyder større innovation i samarbejdet mellem offentlig og private.

 

Input til Spor 3:

Spor 3: Bedre mulighed for samskabelse, offentlig-privat samarbejde og innovation Anbefalinger til at styrke koordination og samarbejde på tværs af samfunds-sektorer, så erfaringer, kompetencer og løsninger fra henholdsvis erhvervslivet, den offentlige sektor og forskningsverdenen udnyttes bedst muligt til at skabe innovation i den offentlige sektor.

OS2 vil med afsæt i EU's Open Source strategi 2020-23 anbefale at man tænker Open by default som en motor til at fremme innovation og samskabelse. OS2 deler Europa Kommisionens vision:

"The Commission leverages the transformative, innovative, and collaborative power of open source, encouraging the sharing and reuse of software solutions, knowledge and expertise, to deliver better European services that enrich society and focus on lowering costs to that society."

På samme vis som man har etableret eksempelvis en tech ambassade vil OS2 anbefale at man etablere et Open Source Program Office (OSPO). Et organ som i samspil med andre initiativer skal styrke Danmarks digitale position nationalt, i EU og internationalt. Der bør lægges op til et tæt samarbejde med EUs og andres landes (Frankrig, Tyskland, Italien m.fl.) OSPOs.

OS2-fællesskabet er et glimrende eksempel på resultater der kan opnås med Open Source i den offentlige digitalisering. Alt sammen med udgangspunkt i konkrete behov, samarbejde og open by default.

I EUs Think Open strategi nævnes:

 • Think Open – Open-source solutions will be preferred when equivalent in functionalities, total cost and cybersecurity.
  This encourages the IT community to tap into the growing potential of open source, join forces with major commercial players and communities, and mobilise co-creation capacity to support directorates-general in pioneering new solutions.
 • Transform – We harness the working principles of open source; we innovate and co-create, share and reuse, and together build user-centric, data-driven public services.
  Ideally, this transformation will go beyond IT, so that we apply open-source methods when working together and sharing information ... Open source offers practical tools and methods for teams to work together and co-create solutions, to share their expertise freely in order to obtain better results and have their solutions in actual use sooner.
 • ShareWe share our code and enable incidental contributions to related open-source projects.
  Wherever it makes sense to do so, the Commission will share the source code of its future IT projects.
 • Contribute – We strive to be an active member of the diverse open-source ecosystem.
  The Commission will seek to become an active contributing member of key communities where it can add value, and while balancing costs ... This will contribute to the viability of the ecosystem and facilitate product management and governance.

Europa Kommisionen har ambitioner og mener: "The best way to lead is by example. This strategy will rapidly produce tangible evidence of the benefits of a working culture based on open-source principles." Et udsagn OS2 deler til fulde.

 

Input til spor 4

Spor 4: Et datadrevet samfund Anbefalinger til hvordan Danmark i fremtiden kan få endnu større gavn af data, fx klimadata, ved at fremme ansvarlig anvendelse af data under hensyn til privatlivsbeskyttelse på tværs af den offentlige og den private sektor, fx på sundhedsområdet eller i form af intelligent datadrevet kontrol. Der lægges des-uden særlig vægt på, hvordan data kan understøtte den grønne omstilling

Et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Region Hovedstaden og OS2 har skabt den agnostiske Open Source dataopsamlingsplatform OS2iot. En forudsætning for at få større gavn af data er en lav barriere i forhold til at opsamle og dele data. Med OS2iot har vi skabt en fælles standard som kan være med til at sætte ekstra skub i Smart City udviklingen. En åben tilgang og OS2iot bør indgå i skabelsen af en fælles datastrategi for iot/smart city området.

 

Input til spor 5

Spor 5: Danmark i fremtiden Anbefalinger til retningen for digitaliseringen af Danmark i fremtiden og det gode, ansvarlige digitale samfund, herunder hvordan vi fortsat kan få gavn af den teknologiske udvikling og digitaliseringen af samfundet i overensstemmelse med vores demokratiske grundværdier om sammenhængskraft, gennemsigtighed, tillid, lige muligheder, privatlivsbeskyttelse og retssikkerhed.

Open by default og Open Source Metoden bør tænkes ind som et middel til at understøtte de demokratiske grundværdier og igennem åbenhed skabe gennemsigtighed, tillid og lige muligheder.

Open by default og Open Source metoden kan ligeledes understøtte borgernes tillid til retssikkerheden og beskyttelsen af privatlivet.

Open Source bidrager til åbenhed og demokrati, og ikke mindst en frigørelse fra tech-giganternes monopoler. Hvilket er helt afgørende for at Danmark kan skabe det gode, ansvarlige digitale samfund.

OS2 vil anbefale at Danmark nu og i fremtiden i højere grad benytter en Open by default tilgang og udnytter Open Source metoden i den offentlige digitalisering.

Se endvidere input til Spor 1 som også har sin relevans til spor 5.

 

Henvisninger:

Vores blogs