Spørgsmål og svar i forbindelse med OS2flytjord.dk opgaveannoncering

4 december, 2019 af
Spørgsmål og svar i forbindelse med OS2flytjord.dk opgaveannoncering
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Vi har modtaget følgende spørgsmål til OS2flytjord.dk - Annoncering af opgaven med drift, support, udvikling og implementering. Se spørgsmål og svar nedenfor.

 

Spørgsmål 1

På side 3 i afsnittet ”Valg af leverandør” står der ”I forhold til økonomi vægtes at der kan tilbydes en simpel prisstruktur. F.eks. en timepris fremfor differentieret pris,”

Vil det sige, at i stedet for forskellige timepriser for fx juniorudvikler og seniorudvikler, så ønskes der kun én timepris for forskellige kategorier af medarbejdere?

SVAR:

Ja. Vi ønsker enkle timepriser gerne delt op på kategori (ydelsen som leveres). Fx projektledelse, udvikling, support.

 

Spørgsmål 2

På side 3 i afsnittet ”Valg af leverandør” står der ”I forhold til økonomi vægtes at der kan tilbydes en simpel prisstruktur. F.eks. en timepris fremfor differentieret pris,”

Skal det forstås sådan, at udbyder ønsker samme timepris i kategorierne for henholdsvis supportydelser, udviklingsydelser og implementeringsydelser? Forstået på den måde, at en times supportydelse har samme pris som en times udviklings- ydelse eller implementeringsydelse?

SVAR:

Nej. Vi ønsker så vidt muligt differentierede timepriser på opgavetype da der må forventes at være forskel i kompleksiteten af opgaver.

 

Spørgsmål 3

På side 4 i afsnittet ”Overtagelse” står der ”Der skal forventes en overtagelsesperiode op til” (leverancestarten 1/4-2020).

Vil udbyder venligst uddybe dette i forhold til, hvad der forventes at skulle foregå i overtagelsesperioden?

SVAR:

I overtagelsesperioden forventes det at eksisterende data og løsning overdrages til ny driftsmiljø/leverandør. Det forventes i den forbindelse at eksisterende leverandør står til rådighed for ny leverandør i den periode, som overtagelsen må forventes at tage. Den nye leverandør forventes at give en indikation for behovet.

 

Spørgsmål 4

På side 5 i afsnittet ”Besvarelse” står der:
”Leverandøren bedes så vidt muligt angive priser på ydelserne i medsendte regneark. Det forventes at priser på ydelserne angives efter en trappemodel sammenhængende med antallet af anvendere”.

Vil udbyder venligst uddybe, hvad der menes med ”så vidt muligt”? Da der er tale om information, der indgår i vurderingen af leverandørens tilbud, bør det være tydeligt, hvad der helt præcist skal gives pris på.

SVAR:

Regnearket skal benyttes for sammenligningsgrundlaget. Eventuelle ydelser som ikke er dækket af regnearket tilføjes eller dokumenteres i særskilt regneark.

 

Spørgsmål 5

På side 5 i afsnittet ”Organisering” står der:
”... Organisering samt krav til løsningen følger OS2s governancemodel3, hvor løsningen er placeret på niveau 1 med en forventning om at skulle op på niveau 2”.

Da det kan have indflydelse på den tilbudte pris, bedes udbyder oplyse, hvornår man forventer, at løsningen skal op på niveau 2.

SVAR:

Der er ikke udarbejdet en roadmap for at hæve til niveau 2. Opgaven har i høj grad karakter af at forbedre kvaliteten af kodebase, sikkerhed og dokumentation. Det bør være arbejde som generelt vil have en positiv indflydelse på leverandørens mulighed til at etablere sikker og stabil drift.At hæve til niveau 2 vi være en særskilt udviklingsopgave som leverandøren bliver bedt om at give et tilbud på når opgaven er defineret. Det forventes ikke at opgaven er dækket af dette udbud.

 

Spørgsmål 6

På side 8 i afsnittet ”Compliance” er der anvist en række certificeringer, som en IAAS leverandør bør have.
Skal det forstås sådan, at det er tilstrækkeligt, hvis infrastruktur leverandøren (f.eks. Microsoft Azure) har de nævnte certificeringer? Eller skal leverandøren også selv have dem?

SVAR:

Ja, det er tilstrækkelig at underleverandøren er certificeret.

 

Spørgsmål 7

På side 12 i afsnittet ”Rettigheder til programmel og Dokumentation” står der ”Kunden skal have brugsret til driftsmiljøet i aftalens løbetid.”

Skal det forstås sådan, at Kunden fx kan have andre løsninger og/eller databaser kørende i driftsmiljøet?

SVAR:

Nej, vi ønsker ikke at drifte andet i miljøet. Formuleringen er udelukkende til for at vi skal være sikre på at have retten til at drifte flytjord løsningen i hele perioden.

 

Spørgsmål 8

Kan en betalingskomponent (ikke Open Source) indgå i et OS2 projekt og i givet fald hvordan?

SVAR:

Ja, det skal blot dokumenteres, og det skal være muligt at udskifte med et alternativ. Vi ønsker at tredjeparts produkter/komponenter skal kunne udskiftes.

 

Spørgsmål 9

I Flytjord.dk gøres brug af en OGC-server og kortviewer, som ikke er Flytjord.dk’s ejendom. Hvordan tænkes denne situation håndteret?
Hvis der skal skiftes til fx en open source OGC-server og kortviewer, skal det så ske som en videreudvikling under OS2Flytjord.dk aftalen eller er det noget der skal ske i overdragelsesperioden?

SVAR:

Ja det vil være en udviklingsopgave. Såfremt det er nødvendigt at udskifte komponenterne i forbindelse med ny driftsaftale skal dette ske i overdragelsesperioden. Vi ønsker en løst koblet arkitektur så tredjeparts komponenter kan udskiftes.

 

Spørgsmål 10

På side 10 i afsnittet ”Standard ydelser” fremgår at driftsvederlaget bl.a. skal dække second level support til anvendernes kontaktpersoner.

Betyder dette, at der skal leveres ubegrænset second level support, og hvis det er tilfældet, er det så ikke en forglemmelse/fejl?

SVAR:

Der er ikke tale om ubegrænset support med mindre i ønsker at levere dette. Vi forventer dog en basis supportpakke fx 5 timers support pr. anvender. Vi ønsker i tillæg en pris på tilkøb af yderligere support for den enkelte anvender, fx et klippekort med et årligt fast beløb som dækker support i yderligere fx 10 timer (denne mulighed har vi i dag).

 

Spørgsmål 11

På side 9 i afsnittet ”Svartider” fremgår følgende: ”indlæsning af enkelt-sider må ikke tage længere tid end 200 ms i gennemsnit.”

Vil udbyder uddybe hvordan man er kommet frem til kravet om en gennemsnitlig svartid på 200 ms og hvorfor det er nødvendigt?

SVAR:

Vi har et behov for at løsningen kan svare hurtigere. I dag opleves lange svartider (15-20 sek.).
200 ms er måske alt for ambitiøst. Vi lægger derfor op til en dialog om hvad der er muligt så vi kan få en forbedring.

 

Spørgsmål 12

På side 9 i afsnittet ”Kontaktkanaler” fremgår: ”Den primære kontaktkanal ved support/drifts-henvendelser er gennem en formular i løsningen.”

Skal leverandøren for egen regning udbygge OS2flytjord.dk med en sådan formular?

SVAR:

Vi forventer ikke at leverandøre udvikler noget nyt. Men vi forventer, at leverandøren beskriver, hvad de stiller til rådighed. Vi ønsker gerne en sporbarhed og dokumentation, så der kan læres af tidligere supportsager. Derfor mener vi, at anvendelse af et registreringssystem er fornuftigt. Hvis leverandøren ikke har et issue-tracking system, kan OS2 stille et til rådighed via OS2s JIRA platform.

 

Spørgsmål 13

På side 8 i afsnittet ”Lovgivning” står der:

”leverandør bør være godkendt i følgende lovgivning

• Persondataloven
• Persondataforordning 2018
• EU Data Protection Directive”

Vil udbyder uddybe hvad der menes med dette, f.eks. om det betyder, at der skal indgås en databehandleraftale?

SVAR:

Punktet henviser til leverandørens eventuelle brug af underleverandør (fx Microsoft Azure).

Leverandøren skal indgå en samlet databehandleraftale med OS2flytjord.dk samarbejdet. Hvis den enkelte anvender ønsker en særskilt databehandleraftale, skal denne indgås særskilt mellem leverandøren og den enkelte anvender.

Vores blogs