Blog: Uadskillelige: Fælles klassifikationer og fælles infrastruktur

15 marts, 2019 af
Blog: Uadskillelige: Fælles klassifikationer og fælles infrastruktur
OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab, Rasmus Frey

Blogindlæg af Martin Bo Jensen, Chefkonsulent / Arkitekt ved KOMBIT

 

Inden for rammerne af en myndighed, et opgaveområde og en it-løsning kan behovet for at opmærke information og data med fælles klassifikationer måske synes begrænset. Vi forstår og kender vores område, og måske har vores egen klassificering af information hidtil tjent os vel.

Den situation er under hastig forandring. ”Siloerne” bliver sprængt, og information skal udveksles mellem myndigheder, opgaveområder og it-løsninger. Den fælleskommunale infrastruktur og kommunale it-løsningers brug heraf er central for at møde kravene til øget sammenhæng, så borgere og myndigheder kan tilgå den information, de er berettiget til at se, uden at være begrænset af hvilken myndighed eller it-løsning, der er ophav til informationen.Martin Bo Jensen portræt

Udvekslingen af information stiller ikke kun krav til vores fælleskommunale infrastruktur. Når data udveksles, stiger kravene til datakvaliteten. Opmærkningen af information med fælles klassifikationer bliver afgørende, hvis information skal håndteres og forstås korrekt uden for den sammenhæng, den er ”født”.

Specielt tre områder er afhængige af kvaliteten af den kommunale opmærkning af information med fælles klassifikationer:

 

Informationssikkerhed

I det offentlige opbevarer vi store mængder personlig information, der kun skal være til rådighed for dem, der har et berettiget behov for at tilgå dem. Når data udveksles automatisk, er det afgørende, at den er korrekt opmærket med fælles følsomhedsklassifikation, journaliseringsnøgle osv., hvis modtageren korrekt skal håndhæve retten til at tilgå oplysningerne. Forkert opmærkning giver forkert håndhævelse. Opmærkning af kommunens information med fælles klassifikationer, der tolkes ens af alle, er derfor central for kommunens informationssikkerhed – og dermed også afgørende for, at vi kan bevare borgernes tillid til, at vi håndterer deres personlige oplysninger ansvarligt.

 

Ledelsesinformation

Vores evne til at styre forvaltningen hensigtsmæssigt afhænger af kvaliteten af vores beslutningsgrundlag. Et dårligt beslutningsgrundlag giver uhensigtsmæssige beslutninger. Når data sammenstilles fra mange kilder og aggregeres til ledelsesinformation, bliver vores beslutningsgrundlag misvisende, hvis de tilgrundliggende data er forkert eller mangelfuldt klassificeret. Opmærkning af kommunens information med fælles klassifikationer, der tolkes ens af alle, er derfor central for kommunens evne til at styre og forvalte effektivt – og dermed også afgørende for, at kommunen kan udnytte sine ressourcer optimalt.

 

Big data og kunstig intelligens

Data er vor tids vigtigste råstof, bliver det ofte sagt. Hvis vi analyserer store datamængder, kan vi se mønstre og sammenhænge. Det giver os mulighed for at reagere tidligere og mere effektivt. Ligeledes skaber dataanalyse grundlaget for it-løsninger, der kan give erfaringsbaserede anbefalinger og foreslå indsatser. Kvaliteten af analysernes resultater afhænger af datakvaliteten og af, at vi korrekt kan sammenstille data fra forskellige kilder. Igen gælder det, at det er vanskeligt at lave god mad med dårlige råvarer. Opmærkningen af kommunens information med fælles klassifikationer, der tolkes ens af alle, er derfor central for vores evne til at udnytte nye teknologier som big data og kunstig intelligens – og dermed også afgørende for, at vi kan bringe tidssvarende teknologier i spil, når den kommunale service til borgerne skal udvikles.

Derfor omfatter den fælleskommunale infrastruktur også en klassifikationskomponent, ”Støttesystemet Klassifikation”. Støttesystemet Klassifikation er den fælleskommunale ”nationalbank” for klassifikationer og forvaltes af KOMBIT. Her kan anvendersystemer hente centrale og opdaterede klassifikationer. Her holdes de tekniske nøgler, der skal benyttes, når opmærket information udveksles via den fælleskommunale infrastruktur. Her kan kommunen vedligeholde og tilpasse klassifikationer, så lokale behov kan tilgodeses, uden at koblingen til det fælles mistes.

Men ikke alt kan it-understøttes. Høj datakvalitet afhænger også af den korrekte brug af fælles klassifikationer i det daglige arbejde i kommunen, når information registreres og behandles af kommunens medarbejdere. Korrekt klassificering er forretningskritisk og kræver indsigt, systematisering og vedholdenhed. Derfor er fælles klassifikationer noget, der fortjener opmærksomhed både i og uden for kommunens it-afdeling. Derfor er projekter som OS2klassifikation, der satte fokus på fælleskommunale klassifikation, så vigtige.

 

 

Foto af Philipp Reiner på Unsplash.com